Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového knihkupectví Knihkupectví Ládví (dále jen "Obchodní podmínky")

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodu www.knihkupectvi-ladvi.cz, jehož provozovatelem je

Easy Life, s.r.o.
Praha 8, Opálkova 1658, PSČ 182 00
IČO 24740594, DIČ CZ24740594
Vedena Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 170413
Č.u: 2000103367 / 2010
Email: info[@]knihkupectvi-ladvi.cz


Zákazník, který nakupuje u nás v obchodě, automaticky souhlasí s těmito podmínkami:

Objednávka se stává závaznou jejím odesláním. Objednáním podpisujete kupní smlouvu s našim obchodem a v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.

1. Úvodní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníka vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového rozhraní na internetové adrese www.knihkupectvi-ladvi.cz.
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením kupujícímu potvrzení objednávky, které je prodávajícím zasláno elektronicky na email uvedený v objednávce.
4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použítí komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jako náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory atd. si hradí kupující sám.
5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu předchozího znění obchodních podmínek.


2. Práva a povinnosti stran:


Práva a povinnosti prodávajícího:
1. Prodávající je povinen vyřidit objednávku a odeslat nebo připravit objednané zboží pro osobní odběr v nejkratším možném termínu. V případě platby převodem na účet, expediční lhůta se počítá od data připsání částky na účet prodávajícího. Tato lhůta po vzájemné dohodě může být prodloužená.
2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky pisemně nebo telefonicky a požádat kupujícího o úhradu zálohové faktury.
3. Prodávající je povinen odeslat zboží tím způsobem, který si vybral zákazník.
4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při odeslání nemá vady, má vlastnosti, které jsou popsány, odpovídá jakostí s ohledem na povahu zboží, je v odpovídajícím množství.
5. Prodávající je povinen vyřídit všechny reklamace. Viz Reklamace a vrácení.
6. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě vyprodání zásob, v případě, že zákazník v minulosti nedodržel obchodní podmínky (falešná objednávka, uvedení neplatných údajů, nevyzvednutí objendávky).
7. Prodávající má právo odstoupit (částečně nebo úplně) od zakázky v případě, že není možné ji splnit z důvodů netýkajících se prodávajícího.

Práva a povinnosti kupujícího:
1. Kupující je povinen při objednávce zanechat svoji platnou adresu a osobní údaje, aby vybrané zboží mohlo být doručeno. (Vaše osobní údaje jsou chráněné Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.)
2. Kupující při objednání je povinen uvést funkční email a mob. telefonní číslo (Vaše osobní údaje jsou chráněné Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.). V opačném případě to bude považováno za nesplnění obchodních podmínek ze strany kupujícího a objednávka bude automaticky stornována.
3. Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit jej v plné míře. Při opětovném zaslání zboží, k ceně zásilky bude připočteno poštovné a balné. Při nevyzvednutí zboží bude objednávka stornována a může být naúčtována úhrada skutečně vynaložených nákladů (částka dopravného + 25 Kč + 3 Kč za každou položku).
4. Kupující má právo zrušit svou objednávku do chvíle, než dostane potvrzení o odeslání zboží. Zrušení objednávky provede emailovým dopisem na kontaktní email knihkupectví info@knihkupectvi-ladvi.cz. Potvrzením o přijetí požadavku o storno objendávky je zpětný email ze strany obchodu.
5. Kupující má právo na reklamaci obdrženého zboží v případě doručení poškozeného zboží, jiného zboží, než bylo objednáno (viz Rozpor s kupní smlouvou), nepoužitelného zboží (tisková vada) v souladu s Reklamačním řádem. Odeslání reklamovaného zboží je na náklad prodávajícího.
6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, která podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy o dodavce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických a jiných provozních důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počitačového programu, pokud porušil jejich původní obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik nebo časopisů.
7. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 6. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníka právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy a vracené zboží musí být prodávajícímu odesláno do 14 dnů od převzetí zboží. Při odstoupení požadujeme využít vzorový formulář, který je přílohou obchodních podmínek (reklamační list).
8. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 7 obchodních podmínek, kupní smlouva se od začátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupi-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Vracené zboží je nutné poslat na adresu: Knihkupectví-sklad, Opálkova 1658, 18200 Praha 8. Vracené zboží je nutné šetrně a pečlivě zabalit s ohledem na váhu a rozměr, aby bylo splněno garatnované vyloučení poškození zboží během přepravy. V případě, kdy zboží bude zabaleno do obalu neodpovídajícímu váze a rozměru zboží a bude během přepravy poškozeno, vrácení použitého a opotřebeného zboží, prodávající v soupadu s Občanský zákoníkem v platném znění má nárok na úhradu škody, kterou může započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžního plnění. Balík je nutné viditelně označit "Vrácení zboží". Do balíku je nutné vložit vzorový formulář, který je přílohou obchodních podmínek. .
9. V případě odstoupení od smlouvy podle odst. 7. a 8. obchodních podmínek, vrátí prodávájící peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a doručení vráceného zboží na sklad prodávajícího, a to na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, ktera vznikla během přepravy vraceného zboží je prodávající opravněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Zákazník má právo na odstranění osobních údajů z databáze prodejce, o čemž musí uvědomit prodejce na kontaktní email obchod@www.knihkupectvi-ladvi.cz nebo poštou na adresu provozovny: Easy Life s.r.o., Opálkova 1658, 18200 Praha 8 Kobylisy. Potvrzením o přijetí požadavku o odstranění osobních údajů je zpětný email ze strany obchodu.

3. Záruky a Reklamace


1. Na zboží zakoupené v internetovém obchodě Knihkupectví Ládví se vztahuje záruka v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb.
2. Standardní doba záruky je 24 měsíců od chvíle, kdy bylo zboží doručeno.
3. Záruka se vztahuje na všechny defekty, které brání normálnímu užití zboží.
4. Záruka se nevztahuje na defekty vzniklé při nesprávném použití zboží a na známky běžného opotřebení zboží. 
5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené přepravou zboží v nedostatečném obalu při vrácení zboží kupujícím.
6. V souladu s obchodními podmínkami bude defektní zboží vyměněno za nové. V případě, že výměna nebude možná (například nedostatek zboží na skladě prodejce), bude zákazníkovi vráceno peněžní plnění.
7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávájícího.

4. Doručování zboží a platba

1. Doručení zboží je uskutečněno službami Česká pošta s.p., kurýrní službou PPL. Ceny jsou uvedeny na stránce Doprava a platba.
2. Prodejce zahrnuje do ceny objednávky balné.
3. Při volbě platby převodem objednávka bude přijata ke zpracování až po připsání požadované částky na účet Easy Life s.r.o.. V případě platby předem převodem musí být platba uhrazena do 5 pracovních dnů od vzniku objednávky, v opačném případě bude objednávka stornována. 
4. Pro úřady, školy, školky a knihovny je možná platba na fakturu, kde je standardní doba splatnosti 14 dní. V tomto případě uveďte v poznámce objednávky text "platba na fakturu se splatností".

5. Prohlášení o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení


1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresy, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, pro účely zlepšení kvality služeb e-shopu v ramcích spolupráce s portály Heureka.cz a Zboží.cz.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a v tištěné podobě automatizovaným způsobem.
6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Knihkupectví doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat knihkupectví pro vyřešení nastalé situace.